De natuur terug, Honderd Nederlanders over het bouwen van onland beeldtekstuitlegleventhuis

Uit de Verantwoording:

Op 11 juni 1990 presenteerde minister Braks van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het natuurbeleidsplan, dat nauwkeurig beschrijft wat er de komende dertig jaar nodig is om de 'voortgaande achteruitgang van onze natuur- en landschapswaarden' te stuiten of, als het maar even kan, in vooruitgang om te buigen.

Helaas is overheidsnota's doorgaans het lot beschoren van verplichte leeskost voor ambtenaren en betrokkenen, hoe spectaculair of belangrijk het onderwerp ook is. Bovendien zijn de problemen waarmee natuurbeheerders kampen behoorlijk ingewikkeld. Daardoor dreigde ook het natuurbeleidsplan een stuk voor ingewijden te blijven. Toch gaat het iedereen aan. Iedereen zal te maken krijgen met het voorgestelde natuurbeleid. Daarom besloot het ministerie te proberen het beleid toegankelijk te maken. Via een tweede boek. Zo mogelijk een goed boek. En mooi. En waar. Maar niet ingewikkeld of saai. Heeft het schaap al vijf poten?

Fred Dijs bracht het natuurbeleidsplan 'tot leven' via beschrijvingen van elk van de tien soorten gebieden die de sterke en gezonde kern moeten gaan vormen van de natuur in Nederland ('ecologische hoofdstructuur').

Mensen zouden het verhaal van de natuur moeten vertellen. Betrokkenen. Of die betrokkenheid nu beroepsmatig of uit hobby was, of men er nu geboren en getogen was of dat men door studie een grote kennis van een gebied had. Het bijzondere van dit natuurboek is daarom dat het over mensen gaat.

Het boek bevat tien reportages over de tien landschapstypen die het natuurbeleidsplan onderscheidt. Wat iedereen al weet, wordt in dit boek nog eens volmondig bevestigd: natuur is - zeker in Nederland - mensenwerk, de uitkomst van strijd tussen of samenwerking van politici, industrielen, zakenlui, onderwijzers, wetenschappelijk onderzoekers, boeren, boswachters, vissers, ingenieurs, ambtenaren, voorlichters, gidsen, recreanten, natuurliefhebbers en -organisaties, motorcrossers, tuinbouwers en wie eigenlijk niet.

Om aan te geven waarom we een bepaalde plaats of regio bezoeken of iemand naar zijn mening vragen, wordt iedere reportage vooraf gegaan door de aanbevelingen die het natuurbeleidsplan met betrekking tot het bezochte gebied doet. Fotobijschriften en notities in de kantlijn verduidelijken details uit het plan. Behalve de tien reportages is er een inleidend hoofdstuk met een populair-historische uiteenzetting over de manier waarop Nederlanders de afgelopen twee eeuwen tegen de natuur hebben aangekeken. Het slothoofdstuk bevat een samenvatting van het natuurbeleidsplan.

 

Inhoudsopgave

INLEIDING • Het bouwen van onland
HEUVELLAND — ZUID-LIMBURG • Je kunt hier geen teiltje water buiten zetten of er is er wel een, die er een hengel in gooit
AFGESLOTEN ZEE-ARMEN — HET VEERSE MEER • Tussen zandhaken en dammen: Wadden voor Zeeland
ZEEKLEIGEBIED — ZEEUWS-VLAANDEREN • Hier is nog ruimte voor natuur
DUINEN — TUSSEN RlJN- EN IJ-MOND • Het duin is hun achtertuin
NATUUR IN DE STAD — AMSTERDAM • In de Bijlmer zingt de nachtegaal. Hoewel...
RIVIERENGEBIED — VAN SPIJK TOT HOEK • Steady she goes
HOGERE ZANDGRONDEN — DE VELUWE • Het zand staat in bloei
LAAGVEENGEBIED — ZUIDWEST-FRIESLAND • Haasje over tussen mens en natuur
GETIJDENGEBIEDEN — DE WADDEN • Het grootste atelier en mooiste model van de wereld
DE NOORDZEE • Het omstreden gelijk van de visser
DE NATUUR TERUG • De natuur terug 

beeldtekstuitlegleventhuis
<<<
>>>
© fred dijs • in beeld, tekst en uitleg