Disputatie van Doctorandus Fred Dijs over de Kracht van Verboden op de Paddestoel Beeld * Tekst * Uitleg * Leven * Thuis
Foto Taco Anema 11 K

 

Debat ter verheldering van de wetenschappelijke en technische waarde van het veertig jaar geleden in Mexico herontdekte gebruik van paddestoelen die bij gebruik het centrale zenuwstelsel beïnvloeden. 

Omdat ik de waarheid liefheb en haar graag aan het licht breng zal in 1997 over het onderstaande in Nederland gedebatteerd worden onder voorzitterschap van Fred Dijs*, doctorandus in de chemie, alsook scheikundeleraar te Amsterdam. Hij verzoekt de mensen schriftelijk met ons van gedachten te wisselen omdat spreken zilver is en schrijven goud.

1. Wie zich anno 1997 over de rol van voornoemde paddestoelen in de huidige cultuur wil uitlaten, dient op zijn minst het ‘best geschreven en meest verbreide populair-wetenschappelijk verslag van een eenmalige ervaring met drugs’ van Roger Gordon Wasson, toenmalig vice-president van de New Yorkse bank J.P. Morgan & Company, in Life van 13 mei 1957 te hebben gelezen. 
2. Wie zich over de scheikundige, biologische, medische en farmaceutische aspecten van voornoemde paddestoelen uitspreekt, dient op de hoogte te zijn van de inhoud van Les champignons hallucinogènes du Mexique uit 1958 van Roger Heim, toenmalig directeur van het Muséum National d’Histoire Naturelle in Parijs, en voornoemd bankier met daarin een belangrijke bijdrage van Albert Hofmann, organisch chemicus in de farmaceutische laboratoria van Sandoz in Bazel. 
3. Iedereen met hart en gevoel voor de alpha- en bèta-wetenschappen zal dan inzien dat voornoemde paddestoelen in de evolutie van de mens en de geschiedenis van de menselijke cultuur in oost, west, noord en zuid een ongelooflijk grote rol hebben gespeeld. 
4. Iedereen met hart en gevoel voor de ziektes van het centrale zenuwstelsel van deze tijd en het verlichten van het lijden dat daaruit voortvloeit zal vervolgens inzien dat de de werkzame bestanddelen van voornoemde paddestoelen of afgeleide c.q. overeenkomstige stoffen een grote rol in de geneesmiddelenbereiding (zullen) spelen. 
5. Er dient met eerbied gesproken te worden over mensen die voor het ontstaan van de moderne wetenschap en techniek in staat waren in de hen omringende natuur dit beperkte aantal soorten organismen te vinden en aan te wenden voor het welzijn van de gemeenschap. 
6. Er dient groot respect te zijn voor de rituelen waarmee het gebruik van deze organismen was omgeven. 
7. Het is belangrijk te constateren dat vrouwen daarin (ook) een grote rol speelden. 
8. Het is dramatisch dat de herontdekking van deze rituelen in het midden van de twintigste eeuw geleid heeft tot het verdwijnen ervan.
9. De belangrijkste oorzaak van het verdwijnen is niet de herontdekking maar het taboe dat het cultureel en economisch liberale westen in de tweede helft van de twintigste eeuw op de organismen en hun bestanddelen heeft gelegd. 
10. Dat taboe is gebaseerd op minachting van het vrije westen voor andere culturen, op het zich lenen van de wetenschap voor politieke doeleinden in de Koude Oorlog en op het zich toeëigenen van kennis in de vorm van patenten door geneesmiddelenbereiders zodat het zonder meer koloniaal, pervers en protectionistisch genoemd kan worden. 
11. Van meet af aan heeft de jeugd in het westen massaal van de voornoemde paddestoelen en hun gebruikers idolen gemaakt zodat de eersten onder hen al een natuurlijke dood zijn gestorven. 
12. Tussen taboeisering en idolisering van de herontdekking bestaat een onlosmakelijk, wederkerig, oorzakelijk verband. 
13. Taboeisering en idolisering zijn beide even irrationeel als contraproductief. 
14. Geesteswetenschap, natuurwetenschap en techniek zijn gebaat bij een redelijke en studieuze benadering in een open samenleving van de nieuwe kennis over de oude kennis van de mens. 
15. Onderzoekers aller disciplines dienen zich te verenigen om ten strijde te trekken tegen de irrationele benadering van hun kennis door de buitenwacht van partygangers, politieagenten, officieren van justitie, volksvertegenwoordigers, ministers, ondernemers en journalisten. 
16. En liever te luisteren ‘naar de berisping der wijzen dan dat men hoort naar het lied der dwazen’ (Pred. 7:5)

MIIIM

______ 
*Liever niet. Dit staat hier slechts omdat vorm, aanhef en laatste stelling van dit stukje ontleend zijn aan de 95 stellingen van Maarten Luther uit 1517 en de hervormer daarin zo vrij was zichzelf tot voorzitter van zijn eigen debat te benoemen. 

Beeld * Tekst * Uitleg * Leven * Thuis
<<< >>>
© fred dijs, In beeld, tekst en uitleg, 2009