Wie is hier gek,
VROM of Nijinski?
Beeld * Tekst * Uitleg * Leven * Thuis
Foto Taco Anema 11 K

Na deze kolom kreeg ik de mooiste ingezonden brief die ik ooit ontvangen heb. Van Rudi van Dantzig.

Ook hij had zich na lezing van Nijinski's dagboeken de vraag gesteld wie hier nou eigenlijk gek was.

En hij was erg blij die vraag eens van een ander te horen.

Eén dezer dagen verschijnen dagboeken uit 1919 van een wereldberoemde gek, de danser Nijinski. Ik heb de oude boeken laten praten met een recente nota over klimaatverandering en kon er het volgende uit wijs worden.

“Ik,” zei de gek, “heb gemerkt dat de aarde uitdooft en daarmee alle leven. Ik begreep dat de olie die uit de aarde wordt gepompt de aarde warmte geeft en dat steenkool iets is wat in de aarde is opgebrand. Ik begreep dat er zonder verbranding geen leven zal zijn. Ik begreep dat wij de aardse hitte nodig hebben. Dat de aardse hitte het leven op aarde is. Ik begreep dat mensen het oppompen van olie en petroleum misbruiken.”

In Tabel 1.1 en Figuur 1.3 zijn de CO2-resultaten van de zes IPCC-emissiescenario's (IS92a t/m f) weergegeven. Uitgaande van een CO2-emissie in 1990 van 7.4 GtC/jaar, geven de IPCC-scenario's een bandbreedte van (afgerond) 9-15 GtC/jaar en van 5-36 GtC/jaar in 2100.

“Ik houd niet van rekenen. Rekenen is vermoeiend voor de hersenen. Rekenen is de dood. Alle soorten apparaten zijn de dood. Ik weet dat het mijn grote schuld is dat mijn vrouw rekent, maar ik heb haar gezegd dat het niet de moeite waard is te rekenen omdat het al berekend is.”

Dit wordt duidelijk als we de volgende vergelijking bezien waarmee de verandering (in groeipercentage) van de CO2-uitstoot wordt beschreven als het totaal van veranderingen in een viertal factoren: dCO2 = dP + dGPD/P + dE/GPD + dCO2/E (Kaja-vergelijking)

“Ik weet dat Duitse professoren en anderen de dood niet begrijpen. Ik weet dat professoren domme beesten zijn. Ik weet dat ze dom zijn, want ze hebben het gevoel verloren. Ik weet dat zij hun ogen verloren hebben, want zij lezen een hoop onzin.”

Er zijn inmiddels in toenemende mate wetenschappelijk gefundeerde argumenten voor de veronderstelling dat de zeer snelle wereldwijde opwarming mede veroorzaakt is door de toename van de atmosferische concentraties van broeikasgassen die haar oorsprong vindt in menselijke activiteiten.

“Ik heb het elektrisch licht uitgedaan, want ik wil besparen. Ik heb de zin van zuinigheid begrepen. Ik maal niet om geld maar wel om energie. Ik heb begrepen dat er zonder energie geen leven kan zijn. Ik heb de betekenis van de uitdovende aarde begrepen en daarom wil ik een idee geven hoe het mogelijk kan zijn elektriciteit op te wekken zonder steenkool.”

Omschakeling in bijvoorbeeld de energiesector van fossiele brandstof naar non-fossiel op wereldschaal zou wel een eeuw kunnen vergen, alleen al omdat bestaande infrastructuren zich slechts zeer langzaam kunnen aanpassen.

“Het verstand is een uitgedoofde zon die in ontbinding is. Ik weet dat ontbinding het leven vernietigt. Ik weet dat de aarde bedekt wordt met ontbinding. Ik weet dat de mensen die ontbinding misbruiken. Geleerden bedekken alles en bedekken de aarde. De aarde snakt naar adem, want zij krijgt geen lucht.”

Werkgroep I evalueert de natuurwetenschappelijke aspecten van klimaatverandering, werkgroep II evalueert de ecologische en socio-economische gevolgen van klimaatverandering in technisch-wetenschappelijke zin en werkgroep III evalueert de maatschappelijke en economische aspecten van het omgaan met klimaatverandering.

“Ik wil de aarde en de mensen aanwakkeren en niet uitdoven. De geleerden doven de aarde en de liefde in de mensen uit.”

Hierbij dient echter niet uit het oog te worden verloren dat in veel agrarische, lage-inkomenslanden de toename van broeikasgassen wordt veroorzaakt door veranderingen in landgebruik, verbranding van hout en houtskool, het afbranden van landbouwarealen, ontbossing en veehouderij.

“As is schadelijk voor de aarde. Mensen zeggen dat as goed is voor de aarde. Ik weet dat de aarde als hij met as is bedekt, uitdooft. Ik weet dat zij leven nodig heeft.”

“Ik weet dat veel geleerden zullen gaan lachen, maar ik begrijp de betekenis van die lach. Ik wil geen gelach. Ik wil liefde. Liefde is het leven, en gelach is de dood.”
 
 

Vervolgnota Klimaatverandering, Ministerie van VROM, 1996 
Vaslav Nijinski, Dagboeken, Ambo, Baarn, 1996 

Beeld * Tekst * Uitleg * Leven * Thuis
<<< >>>
© fred dijs, In beeld, tekst en uitleg, 2009